Đế chuyển nhiệt bếp từ Fischber cho nồi thuỷ tinh

Dùng cho nồi thuỷ tinh nấu trên bếp từ

Danh mục: